สำนักงานบัญชีบริการดี เป็นบริษัทให้บริการด้านบัญชี และภาษี ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จากประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินกว่า 20 ปี มีความรู้เรื่องระบบงานบัญชีและการเงินภายใน และทราบความต้องการด้านบัญชีของผู้ประกอบการที่มุ้งเน้นการบริหารกิจการให้ได้ผลกำไรในท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของบัญชี ภาษี และธุรกรรมต่างๆ ซึ่งมีระบบและข้อกำหนดที่ค่อนข้างเฉพาะทาง โดยเรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกิจการลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารกิจการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานบัญชีบริการดี

ให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับธุรกิจคุณ

การจดทะเบียนกับกรมสรรพากร
– บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภ.พ.O1
– บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ย้ายสถานประกอบการ (แจ้งเข้า/ออก) ภ.พ.O9
– บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้ประกอบการ, สถานประกอบการ ภ.พ.O9
– บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนสาขา ภ.พ.O9
– บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
– บริการจดทะเบียน เลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
-บริการคัดเอกสาร กับกรมสรรพากร
-บริการขอรหัสทำธุรกรรม ทางอินเตอร์เน็ต

งานบริการจัดทำบัญชี บริการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และรายงานทางการเงินตามที่กฎหมายกําหนด ยื่นภาษีรายเดือนและปิดงบการเงินประจําปีรวมถึงยื่นภาษีประจําปี จัดทําและยื่นแบบประกันสังคม จัดท่างบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ งบการเงิน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนยื่นแบบต่อหน่วยงานราชการ พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําด้านบัญชีและภาษีอากร
ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

– จัดทำงบการเงินรายเดือน
– จัดทำเอกสาร ประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
– จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1)
– จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 3, 53, 54
– จัดทำรายงานภาษี ซื้อ–ขาย, และยื่น ภ.พ. 3O
– จัดทำรายงานภาษีเงินได้ นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี (ภ.ง.ด. 5O)
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร และ ชี้แจงเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (อาจมีค่าใช้จ่าย เพิ่มตามความเหมาะสม)
– จัดทำงบการเงินรายปี

Allserve, บริการด้านบัญชีและภาษี, รับทำบัญชี

บริการด้านภาษี

1. จัดเตรียมแบบภาษีรายเดือน โดยยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
– แบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด. 1)
– แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53)
– แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 3O, ภ.พ. 36)
– แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 4O)

2. จัดเตรียมแบบภาษีและงบการเงินรายปี โดยยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
– จัดทําประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ง ปี (ภ.ง.ด.51)
– จัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ บุคคลประจําปี (ภ.ง.ด.50)
นําส่งงบการเงินประจําปีต่อ กรมสรรพากร
– จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต และนําส่งงบการเงินรวมทั้ง สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจําปี ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– จัดทํารายงานสรุปเงินเดือนประจําปี เพื่อนําส่งกรมสรรพากร และสํานักงาน ประกันสังคม (ภ.ง.ด.1ก, แบบ กท.26 ก. และแบบ กท.20 ก)

Allserve, บริการด้านบัญชีและภาษี, รับทำบัญชี

“ALLSERVE make yours simply”

Share Post