บริการของเรา

Allserve Perfection
Allserve, บริการด้านบัญชีและภาษี, รับทำบัญชี

การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล
บริการจดทะเบียน ประกันสังคม
บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์
บริการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อมูลพาณิชย์ของบริษัท
บริการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
บริการคัดเอกสาร กระทรวงพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริการจดทะเบียน เพิ่มทุน จดทะเบียนเลิก กิจการ/บริษัท/ห้าง พร้อมชำระบัญชี

บริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด
  1. ดำเนินการให้ตั้งแต่จองชื่อในระบบกรมพัฒฯ จนถึงขั้นตอนจดทะเบียน
  2. ตราประทับแบบธรรมดา 1 อัน
  3. สำเนาเอกสารฉบับจดตั้ง กรมพัฒฯ
  4. เลขผู้ใช้ E-filling ทั้งกรมพัฒฯ และกรมสรรพากร

การจดทะเบียนกับกรมสรรพากร

บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภ.พ.O1
บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ย้ายสถานประกอบการ (แจ้งเข้า/ออก) ภ.พ.O9
บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้ประกอบการ, สถานประกอบการ ภ.พ.O9
บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนสาขา ภ.พ.O9
บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
บริการจดทะเบียน เลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการคัดเอกสาร กับกรมสรรพากร
บริการขอรหัสทำธุรกรรม ทางอินเตอร์เน็ต

งานบริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และรายงานทางการเงินตามที่กฎหมายกําหนด ยื่นภาษีรายเดือนและปิดงบการเงินประจําปีรวมถึงยื่นภาษีประจําปี จัดทําและยื่นแบบประกันสังคม จัดท่างบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ งบการเงิน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนยื่นแบบต่อหน่วยงานราชการ พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําด้านบัญชีและภาษีอากร
ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
จัดทำงบการเงินรายเดือน
จัดทำเอกสาร ประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1)
จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 3, 53, 54
จัดทำรายงานภาษี ซื้อ–ขาย, และยื่น ภ.พ. 3O
จัดทำรายงานภาษีเงินได้ นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี (ภ.ง.ด. 5O)
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร และ ชี้แจงเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมี ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (อาจมีค่าใช้จ่าย เพิ่มตามความเหมาะสม)
จัดทำงบการเงินรายปี

บริการด้านภาษี

1. จัดเตรียมแบบภาษีรายเดือน โดยยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด. 1)
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53)
แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 3O, ภ.พ. 36)
แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 4O)
2. จัดเตรียมแบบภาษีและงบการเงินรายปี โดยยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
จัดทําประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ง ปี (ภ.ง.ด.51)
จัดทําแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติ บุคคลประจําปี (ภ.ง.ด.50)
นําส่งงบการเงินประจําปีต่อ กรมสรรพากร
จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต และนําส่งงบการเงินรวมทั้ง สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจําปี ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จัดทํารายงานสรุปเงินเดือนประจําปี เพื่อนําส่งกรมสรรพากร และสํานักงาน ประกันสังคม (ภ.ง.ด.1ก, แบบ กท.26 ก. และแบบ กท.20 ก)